O klubu
Klubový řád
Kontakty
Přihláška
Otázky a odpovědi

 

Klubový řád – souhrn pravidel KLF LKPR

 

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V tomto článku jsou pro účely tohoto klubového řádu stanoveny definice některých základních pojmů, které platí pro celé znění tohoto klubového řádu a zároveň pro znění členské smlouvy, případně dalších smluv upravujících vztah členů klubu a registrovaných uživatelů k provozovateli klubu, pokud na znění tohoto klubového řádu znění takové smlouvy odkazuje.

KLUB – KLUBEM je zájmové sdružení osob bez právní subjektivity. KLUB neustanovuje samosprávné orgány, samosprávné orgány jsou dány provozovatelem KLUBU.

PROVOZOVATEL – Provozovatelem KLUBU je Sdružení přátel letectví při Letišti Praha, o.s., se sídlem Bělohorská 70/1676, Praha 6 Břevnov, 169 00. Provozovatel KLUBU je zároveň vlastníkem KLUBU a dále veškerého know-how s provozem KLUBU spojeného. Web adresa klubu www.lkprspotters.cz je v majetku provozovatele klubu Sdružení přátel letectví při Letišti Praha.

PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU – Hlavní náplní činnosti klubu je sdružení osob se společným zájmem o fotografování letadel a dalších věcí s tím spojených.

KLUBOVÝ ŘÁD – Klubový řád je souhrn pravidel, která upravují vztahy mezi PROVOZOVATELEM a členy KLUBU, popř. registrovanými uživateli. Klubový řád je v aktuálním znění přístupný na webovém portálu www.lkprspotters.cz

REGISTROVANÝ ČLEN KLUBU – Člen klubu je registrovaný uživatel, který požádá o vznik členství a souhlasí s Klubovým řádem. Člen klubu je nad rámec práv a povinností stanovených v KLUBOVÉM ŘÁDU oprávněn k přístupu do neveřejných sekcí webového portálu a k přístupu k neveřejným nabídkám, včetně podrobnějších informací o nich. Člen KLUBU je zároveň vázán mlčenlivostí v souvislosti s poskytovanými informacemi, které ho po dobu pěti let nezbavuje ani vystoupení/vyloučení z KLUBU.

WEBOVÝ PORTÁL – Webovým portálem se rozumí webové rozhraní KLUBU –  www.lkprspotters.cz a jeho další aplikace, komponenty apod.

PARTNER – Partnerem KLUBU je subjekt, který s provozovatelem vykonává dlouhodobou spolupráci na základě vzájemných dohod.

II. KLUB A PROVOZ KLUBU

2.1. KLUB byl vytvořen jako sdružení skupiny osob se stejným zájmem. REGISTROVANÝM ČLENEM se může stát kdokoliv, kdo má zájem o předmět činnosti klubu a splňuje podmínku odstavce IV, bodu 4.2.
2.2. REGISTROVANÝM ČLENEM může být jakákoliv osoba, jež dovršila 12. let věku, která dále vysloví souhlas se zněním KLUBOVÉHO ŘÁDU a zaváže se dodržovat z něj vyplývající povinnosti. V případě nedovršení 12. let věku je třeba souhlas rodičů, viz registrační formulář na hlavní straně KLUBOVÉHO WEBOVÉHO PORTÁLU (podrobnosti ke vzniku členství zde).
2.3. Pro vznik základní registrace a získání statutu REGISTROVANÉHO ČLENA je nutné vyplnit registrační formulář v příslušné sekci KLUBOVÉHO WEBOVÉHO PORTÁLU.
2.4. Registrace nového REGISTROVANÉHO ČLENA je potvrzena otevřením odkazu v uvítacím dopise, který nový uživatel obdrží v elektronické podobě. REGISTROVANÝM ČLENEM se nemůže stát osoba, která zadá chybné či nepravdivé údaje.
2.5. REGISTROVANÝ ČLEN se stane pouze ten, kdo uhradí administrativní poplatek, poté obdrží členskou klubovou kartu (podrobnosti zde).
2.6. REGISTROVANÝ ČLEN klubu, pokud dosáhl 18 let a splnil další náležitosti může dále absolvovat na své náklady bezpečnostní školení pro vstup do SRA zóny Letiště Praha, které mu umožní získání IDC Letiště Praha (identifikační karty spottera). Po absolvování školení a vydání IDC může za daných podmínek fotografovat uvnitř SRA prostoru letiště (podrobnosti zde).

III. PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO ČLENA

3.1. REGISTROVANÝ ČLEN je povinen uvádět při registraci pouze platné a pravdivé údaje.
3.2. REGISTROVANÝ ČLEN je povinen dodržovat obecně platné zásady etiky a KLUBOVÉHO ŘÁDU.
3.3. REGISTROVANÝ ČLEN je povinen se vyvarovat použití prostředků a aktivit poškozujících přímo či nepřímo KLUB a PROVOZOVATELE, pověst nebo důvěryhodnost KLUBU, PROVOZOVATELE, PARTNERŮ, ČLENŮ KLUBU.
3.4. Případnou změnu kontaktních údajů je REGISTROVANÝ ČLEN povinen PROVOZOVATELI včas nahlásit. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu komunikace s REGISTROVANÝM ČLEN v případě nenahlášení změny kontaktních údajů.
3.5. Registrace REGISTROVANÉHO ČLENA může být kdykoliv zrušena na jeho žádost.
3.6. REGISTROVANÝ ČLEN je povinen chránit proti zneužití a vyzrazení své přihlašovací údaje. V případě ztráty či zneužití přihlašovacích údajů je REGISTROVANÝ ČLEN povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit PROVOZOVATELI.
3.7. ČLEN KLUBU je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých dokumentech, informacích, přihlašovacích údajích a skutečnostech, které mu PROVOZOVATEL předá, jinak sdělí, nebo umožní získat v souvislosti s členstvím v KLUBU.
3.8. ČLEN KLUBU je oprávněn využívat všechna oprávnění přiznaná ČLENŮM KLUBU jako jsou přístup do neveřejné sekce WEBOVÉHO PORTÁLU a přednostní poskytování informací o nových MOŽNOSTECH a PROJEKTECH.
3.9. ČLEN KLUBU je oprávněn účastnit se společenských akcí pořádaných KLUBEM.
3.10. ČLEN KLUBU je oprávněn vznášet náměty a připomínky k aktivitám a fungování KLUBU.
3.11. Podmínky skončení členství v KLUBU a další práva a povinnosti ČLENA KLUBU a PROVOZOVATELE stanoví KLUBOVÝ ŘÁD.
3.12. Chyby, nedostatky či připomínky k webovému rozhraní KLUBU, přístupným aplikacím či obsahu WEBOVÉHO PORTÁLU je REGISTROVANÝ ČLEN povinen přednostně oznamovat PROVOZOVATELI prostřednictvím elektronické komunikace nebo telefonického hovoru.

IV. REGISTROVANÉ ČLENSTVÍ V KLUBU

4.1. Na vznik členství v KLUBU neexistuje právní nárok. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo odmítnout žádost o přijetí za ČLENA KLUBU bez udání důvodu.
4.2. Podmínkou vzniku členství v KLUBU je osobní doporučení dvou stávajících ČLENŮ PROVOZOVATELI za účelem prověření budoucího REGISTROVANÉHO ČLENA. Členové, jež mohou doporučit další osobu, musejí být starší 18ti let a jejich členství v klubu musí být delší než jeden rok od přihlášení.
4.3. Členství v KLUBU je zpoplatněno.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. PROVOZOVATEL není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu poskytnout jakékoliv informace o REGISTROVANÉM ČLENOVI ani jeho aktivitách v KLUBU žádné třetí osobě. Provozovatel je povinen shromažďovat informace o REGISTROVANÉM ČLENOVI výlučně pro účely klubové administrace – správa členství, žádosti o školení na LKPR a dalších odůvodnitelných případech, vždy spojených s činností klubu. 
5.2. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla fungování KLUBU. O chystaných změnách je PROVOZOVATEL povinen REGISTROVANÉ ČLENY vždy předem informovat.
5.3. PROVOZOVATEL je povinen postupovat při správě KLUBU s maximální péči a za všech okolností jako správce KLUBU vystupovat profesionálně.
5.4. PROVOZOVATEL neodpovídá za výpadek funkčnosti WEBOVÉHO PORTÁLU.
5.5. Veškerá shora uvedená práva a povinnosti PROVOZOVATELE jsou platná ve vztahu k REGISTROVANÝM  ČLENŮM KLUBU, pokud KLUBOVÝ ŘÁD nestanoví jinak.

VI. CENÍK SLUŽEB

6.1. ČLENŮM KLUBU poskytované placené služby a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku služeb, jehož aktuální znění je uveřejněno na WEBOVÉM PORTÁLU. Jiné služby poskytované KLUBEM, než uvedené v ceníku služeb, jsou bezplatné.
6.2. V případě, kdy povaha služby vyžaduje zpoplatnění (především z důvodů vícenákladů na straně PROVOZOVATELE), je PROVOZOVATEL povinen o této skutečnosti předem informovat ČLENA KLUBU, jehož se zpoplatnění služby týká. ČLEN KLUBU je oprávněn poskytnutí takové služby odmítnout, pokud to však je nutné pro chod KLUBU, může být po odmítnutí ukončeno ČLENSTVÍ se všemi důsledky.
6.3. Vzhledem k povaze KLUBU a jeho PROVOZOVATELE jdou veškeré finance na samotný provoz, KLUB ani jeho PROVOZOVATEL není ziskovým subjektem.

VII. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

7.1. V případě porušení podmínek KLUBOVÉHO ŘÁDU může PROVOZOVATEL uplatnit následující postihy:

– dočasně omezit funkce profilu ČLENA KLUBU,
– zrušit nebo přerušit registraci/členství v KLUBU bez náhrady.

7.2. V případě závažného či opakovaného porušování podmínek KLUBOVÉHO ŘÁDU (zejména dochází-li k přímému poškozování KLUBU, PROVOZOVATELE, PARTNERŮ, ČLENŮ KLUBU či jejich dobrého jména) je PROVOZOVATEL dále oprávněn umístit informaci o takovém prohřešku včetně údajů o osobě, která tato pravidla porušila, veřejně na WEBOVÉM PORTÁLU.
7.3. Veškeré prohřešky proti pravidlům KLUBOVÉHO ŘÁDU budou přednostně řešeny domluvou. PROVOZOVATEL uplatní postihy teprve poté, kdy řešení domluvou bude neúčelné.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S veškerými informacemi poskytnutými PROVOZOVATELI bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Registrací přes WEBOVÝ PORTÁL uděluje REGISTROVANÝ ČLEN PROVOZOVATELI souhlas se zpracování svých osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení shora uvedeného zákona o ochraně osobních údajů pouze za účelem vyplývajícím z KLUBOVÉHO ŘÁDU.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodů zrušit registraci REGISTROVANÉHO ČLENA.
9.2. Bez dalšího dochází k zániku registrace REGISTROVANÉHO ČLENA v těchto případech:

– na základě žádosti REGISTROVANÉHO ČLENA,
– úmrtím či zánikem REGISTROVANÉHO ČLENA,
– zánikem PROVOZOVATELE,
– zrušením KLUBU.

9.3. Zánik členství v KLUBU pro ČLENY KLUBU se řídí příslušnými ustanoveními KLUBOVÉHO ŘÁDU.
9.4. PROVOZOVATEL je oprávněn znění KLUBOVÉHO ŘÁDU kdykoliv změnit, přičemž o takové změně je povinen vždy s dostatečným předstihem REGISTROVANÉ UŽIVATELE informovat.